Reklam

Tübitak Araştırmacı ve Uzman Araştırmacı İlanı Yayınladı !

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğünde; kimya ve çevre konularında Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmalarında bulunmak üzere Araştırmacı personel istihdam edilecektir.

Tübitak Araştırmacı ve Uzman Araştırmacı İlanı Yayınladı !
Editör: Memur Ol
20 Mart 2021 - 06:32
TÜBİTAK BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

İlan No : TBTK.BUTAL.2021-1
 1. Referans Kodu : TBTK.BUTAL.2021-1-KÇ01 / AR-GE Personeli
AG Hizmet Grubu (Araştırmacı / Uzman Araştırmacı) Pozisyonu için; 1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğünde; kimya ve çevre konularında Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmalarında bulunmak üzere Araştırmacı personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Bursa

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya, Kimya Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
  • Kimya-çevre konularında Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,
  • Zorlu fiziksel şartlar altında sahadan numune alma işlerini yürütebilmek,
  • Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometre (GC – MS), İyon Kromatografisi(IC), İndüktif Eşleşmiş Plazma – Kütle Spektrometresi (ICP – MS), İndükleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi (ICP-OES) ve Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) cihazlarında tecrübe sahibi olmak,
  • Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
  • Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) programları ve Office Uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,
  • Seyahat engeli bulunmamak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 
 1. Referans Kodu : TBTK.BUTAL.2021-1-GT01 / AR-GE Personeli

AG Hizmet Grubu (Araştırmacı / Uzman Araştırmacı) Pozisyonu için; 2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğünde; gıda ve tarım kimyası konularında Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmalarında bulunmak üzere Araştırmacı personel istihdam edilecektir.
 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Bursa

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya, Kimya Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
  • Gıda ve tarım kimyası konularında Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,
  • Sıvı Kromotografisi (HPLC), Ultra Performans Sıvı Kromotografisi (UPLC), Sıvı Kromotografisi Kütle Spektrofotometresi (LC-MS), Gaz Kromatografisi (GC), Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC – MS), İyon Kromatografisi (IC), İndüktif Eşleşmiş Plazma – Kütle Spektrometresi (ICP
– MS), İndükleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrofotometresi (ICP-OES) ve Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) cihazlarında tecrübe sahibi olmak,
  • Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
  • Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) programları ve Office Uygulamalarında tecrübe sahibi olmak.
 • Seyahat engeli bulunmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 
 1. Referans Kodu : TBTK.BUTAL. 2021-1-İMH01

A Hizmet Grubu (Uzman Yardımcısı / Uzman) Pozisyonu için; 3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğünde; İdari ve Mali Hizmetler ile Müşteri İlişkileri İş Geliştirme birimlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Bursa
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye veya Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 
 
  • Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek.
  • Sözleşme / Tedarik Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
  • Satınalma süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (MYS Modülü) konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 
 1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
 
  1. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.
 
  1. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 
  1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 
  1. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 
  1. Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
 
   1. Araştırmacı / Uzman Araştırmacı pozisyonları için;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı +                       10.000≥ 3,20
 
15               Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
 
   1. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonları için;
 

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +

Tecrübe Yılı 15

10.000
+
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması


≥ 3,00
 

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
 
 
   1. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 
  1. Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının
%50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
 
  1. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.
 
   1. Araştırmacı / Uzman Araştırmacı pozisyonları için;
 

Sınav Türü
KPDS UDS YDSTOEFL IBTTOEFL CBTTOEFL PBT
FCE

CAE

CPE
Sınav Puanı 1*
65

61

173

500

B

C

C
Sınav Puanı 2**
70

68

190

520

B

C

C
* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

 
   1. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonları için;
 

Sınav Türü
KPDS UDS YDSTOEFL IBTTOEFL CBTTOEFL PBT
FCE

CAE

CPE
Sınav Puanı 3***
60

55

157

480

C

C

C
Sınav Puanı 4****
65

61

173

500

B

C

C
 

*** Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 3” koşulu geçerlidir.
**** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 4” koşulu geçerlidir.

KPDS              : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS                : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı YDS  : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖKDİL         : Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
IELTS              : International English Language Testing System
TOEFL IBT     : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT      : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT     : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE  : First Certificate in English
CAE                : Certificate in Advanced English CPE       : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

 
 1. İlana başvuruda bulunmak için "www.butal.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 
 1. Başvuruların en geç 05/04/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
 
 1. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
 
 1. Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 
 1. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise  “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup,  bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 
 
 1. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
  • Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),
  • Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
  • Alanında deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili kurum tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
  • Askerlik durumunu gösterir belge.


NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığının (w   ww.tubitak.gov.tr) ve
BUTAL’ın ( www.butal.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres:          TÜBİTAK BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11 16190 Osmangazi BURSA
Telefon:       0224 233 94 40 – 222 / 268
E-Posta:       b [email protected]
 
Bu haber 1658 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum