Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayınladı !

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır. Detaylar Haberimizde.

Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayınladı !
Editör: Memur Ol
06 Ocak 2021 - 07:56
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA 2020 YILI UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ
BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri
30 Aralık 2020- 31 Ocak 2021
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi:Personel Temin Daire Başkanlığı
İrtibat Telefonu:(0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)
Genel Ağ (İnternet) Adresi:https://personeltemin.msb.gov.tr
 
 1. GENEL HUSUSLAR
 
 1. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.
 2. Başvurular 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 3. Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.
ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
 1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesini “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ na giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)
 1. BAŞVURU ŞARTLARI
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
 
  1. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),
  2. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
(Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)
ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
  2. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.
  4. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.)
ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
  1. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak,2
 
 1. BAŞVURU ŞEKLİ
  1. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2020 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
  1. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.
  2. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
ç.    Sınavı   kazananlardan   başvuru   belgelerinde   gerçeğe   aykırı   beyanda   bulunduğu   tespit
 edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi
 işlemleri iptal edilir.
 1. SEÇİM AŞAMALARI
  1. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:
   1. Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
Formu,
   1. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden
onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
   1. Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ve meslekleri, ilk orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C kimlik numarasının iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,
   2. Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,
   3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi,
   4. Güvenlik Soruşturması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
   5. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
   6. Erkek Adaylar İçin;
    1. Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,
    2. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,3
 
    1. Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
  1. Sözlü Sınav
   1. Başvuruda bulunan adaylar, KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar olacaktır.
   2. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
   3. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
    1. Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi)
    2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
    3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
    4. Genel yetenek ve genel kültürü,
    5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b) (c) (ç) (d) (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)
  2. Değerlendirme
   1. Sınav baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Sözlü sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenecektir.
   2. Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
   3. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
ç.    Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
 1. Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
 2. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara  ili içinde üç iş günü, Ankara ili dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
 3. Sağlık Kurulu Raporlarının, sevk tarihinden itibaren Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dâhil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir.
 
  1. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
   1. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
   2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4
 
3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları ayrıca yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.


5
 
 1. TABLOLAR

TABLO-1
2020 YILI UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

 

S.No.

Faaliyet

Tarih
1Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması30 Aralık 2020- 31 Ocak 2021 (Saat 23:59’a kadar.)
2Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanmasıhttps://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.
3Sınavların icrası (Sözlü Sınav)https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.
4Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.


NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.
 
TABLO-2
MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCISI NİTELİK TABLOSU

 


S. N


UNVANI


SINIFI


KADRO DERECESİ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS TABAN PUAN


ATANACA ĞI İL

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM NİTELİĞİ
DİĞER NİTELİKLER
1Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (1)
GİH
9
14

KPSS- P37, KPSS- P6, KPSS- P18
70
ANKARA
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya
Maliye-Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
2Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (2)
GİH913KPSS- P470ANKARAHukuk lisans programından mezun olmak. 
3Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (3)
GİH93KPSS-
P3
70ANKARATürk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. 
4Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (4)
GİH93KPSS-
P3
70ANKARATarih lisans programından mezun olmak. 


5

Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (5)


GİH


9


4

KPSS- P1


70


ANKARA

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk
puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.6


Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (6)GİH94


KPSS- P170ANKARA

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekominikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.


7

Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (7)


GİH


9


4

KPSS- P1


70


ANKARA

Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk
puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.


8

Milli Savunma
Uzman Yardımcısı (8)


GİH


9


5

KPSS- P3


70


ANKARA

Sosyoloji, Psikoloji veya Felsefe lisans programlarının birinden mezun olmak.
Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 50 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) sınavlardan buna denk
puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
 
SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI NİTELİK TABLOSU
 S. NUNVANISINIFI


KADRO DERECES İ


ALINACAK PERSONEL SAYISI


KPSS PUAN TÜRÜ


KPSS TABAN PUANATANACA ĞI İL

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM NİTELİĞİ

DİĞER NİTELİKLER
1Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (1)
GİH
9
4KPSS P7
70ANKARA
(Genelkurmay Başkanlığı)


Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa  Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarından mezun olmak
Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e- YDS (İngilizce veya Fransızca) dillerinden en az 80 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik sınavlar) (Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF & DALF sınavı) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
2Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (2)
GİH
9
1KPSS P7
70ANKARA
(Genelkurmay Başkanlığı)
Hukuk Lisans programından mezun olmak
Son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e- YDS (İngilizce veya Fransızca) dillerinden en az 70 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik sınavlar) (Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF & DALF sınavı) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
 

 

Bu haber 52 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum