Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usül ve Esaslar

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usül ve Esaslar Bakalık makamının 03/07/2020 tarihli ve 137653 sayılı olurları ile yürülüğü konulmuştur.

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usül ve Esaslar
Editör: Memur Ol
15 Aralık 2020 - 12:26

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usül ve Esaslar Bakalık makamının 03/07/2020 tarihli ve 137653 sayılı olurları ile yürülüğü konulmuştur.


Bakanlık Oluruna erişmek için tıklayınız.

 


MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayıTapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bak a nlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarına ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartlan harmevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personeld e n Milli Emlak Uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere 7181 sayılı Kanunun yayımlandığ ı 10 /7/20 19 tarihinden itibarebeş  yıl i sinde iki defa yapılacak özel uzmanlık s ınavı ile bu smavı kazanan personelin ataıunalarına ilişkin usul ve esas la rı düzenlemektir.


Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Dişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine dayamla rak hazırlanmıştı r.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
 1. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 2. Genel Müdür: Milli Emlak Genel Müdürünü ,
 3. Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü , ç) Sınav: Milli Emlak Uzmanlığı özel sınavmı,

ifade eder.

Duyuru
MADDE 4- (1) Atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konulan, sınav usulü, sınav tarihi, son başvuru tarihi vb. konular yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur.

Sınava giriş şartları
MADDE 5- (1) Sınava giriş şaıtları şunlardır;
 1. Genel Müdürlük merkez veya milli emlak tra kadrolarında bulunmak (diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevli olanlar dahil) ,
 2. Sınav tarihi itibayla Genel Müdürlük merkez veya milli emlak taşra kadrolarında en az üç yıl rev yapmış olmak,
 3. Sınav tarihi itibarıyla son üç yıl içind e uyarına ve kınama hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
ç) En az dört yıllık lisans itimi veren fakülteler veya bunlara denkliği Yükseğretim Kurulu tarafmdan kabul edilen yurt içindeki veya yurt şındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru ve cleğerlendirme
MADDE 6- (1) Yapılacak duyuru üzerine sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, birimleri aracılığı ile başvuru yaparlar.
 1. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarm da sınava katıimaları mümkündür.
 2. Yapılan başvuruların Personel Genel Müdürlüğünce incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıdığı belirlenenlere ilişkin liste Bakanlık İnternet sitesinde ilan edilir.
 
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 7- (1) Sınav Kurulu; atamaya yetkili amırın onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, biri Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkadüzeyinde üç personel ile bir Çevre ve Şehircilik Uzınarn olmak üzere, beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından üç kişi daha smav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla sınavı kurulu kurulabilir.
  1. Sınav Kurulu; sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların son uçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.
  2. Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri PersonelGenel Müdürğü tarafından yürütülü r.
Sınav usulü
MADDE 8- (1) Sınav; yazılı ve sözsınav şeklinde iki aşama olarak yapılır.
Yazılı sınav
MADDE 9- (l) Yazılı sınav, sınav kurulunca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğret im kurumlarından birine yaptırılabilir.
 1. Yazılı sınav konulan şunlardır;
 1. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşki latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığa ilişkin hükümleri.
 2. 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
 3. 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın.
ç) 19/4/2012 tarihli ve 6292  sayılı  Orman  Köylülerinin  Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlaşına Çıkarılan Yerlerin Değerlenclirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun.
 1. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya hukuku hükümleri.
 2. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 3. 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.
 4. 22/12/193 4 ta rihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.
ğ) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.
 1. 3/5/ l 985 tarihli ve 3194sayılı İmar Kanunu.
ı) 14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 1. İdare hukukunun temel esasları.
 1. 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında netmelik.
 1. Sınavda, ilanda yer verilmek şaıtıyla birinci fıkrada beliıtilen konulara ilişkin alt
mevzuat düzenlemelerine de yer verilebilir.
Sözlü sınav
MADDE 10- (1) Yazılı sınavdan, yüz tam puan üzer inden en az yetmiş puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar ve sözsınava katılmaya hak kazanırla r. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözsınavın yeri ve tarihi Bakanlık İnternet sayfasında duymulur. Adaylara başka herhangi bir suretle bildirim yapılmaz.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının reve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandınlığı,
 4. Genel kültürü ve genel yeteneği,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıkğı,
 
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş oldu ğ u puanların aritmetik oıtalaması alınarak personelin sözsınav puanı tespit edilir ve en az yetm iş puan ala nlar sözlü s mavdan başa rılı olmuş sayılırlar.

Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 11- (1) Yazılı ve söz sınav notlarının aritmetik oıtalaması sınav başarı puanını oluşturur.
 1. Sınav başarı puaen yüksek adaydan başlamak üzere sıra lam a yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ancak bu şek ilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş sayılan son sıradaki adayla aynı puanı  alan  adayların  bulunması halinde, aynı puanı ala n adaylardan sırasıyla;
 1. Hizmet süresi fazla olanlara,
 2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, öncelik tanınır.
 1. Başarı puanının yetmiş ve üzerinde olmas ıra lamaya giremeyen adaylar için birinci ve ikinci sınavda müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 12- (1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz n içinde sınav kurulu tarafından Bakanlık İnte rnet sitesinde ilan edilir. İlgililer gerekçelerini belirtmek suretiyle sına v sonuçların a, ilan tarihinden itibaren beş iş günü erisinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. Yapılacak itiraz başv urula, ilgi sine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(2) Yazılı sınavlarda it iraz sonucu, sınav kuru lunca hatalı olduğu sonucuna va rılan sorular iptal- ed ilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. '.· '

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 13- (1) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başasız olanların belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Personel Genel Müdürlüğünce saklaııır.
Atama esasları
MADDE 14- (1) Atamaya hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğün teklifi üze rine ihtiyaç duyulan yerlere Personel Genel Müdürlüğünce milli emlak uzmanı olarak atanırlar.
 1. z konusu adaylardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici revli olarak çaşanların geçici görevleri, çalıştıklakurumun muvafakati aranmaks ızın sonlandırılır.
 2. Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımad ıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı  beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştm lmış olanların, reve iade edilinceye kadar atamaları yapılma z.


Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esaslarla ilgili olarak doğacak tereddütlerin gideıilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürür lük
MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanı onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Usul ve Esas lara ilişkin hükümle ri Çevre ve Şehircilik Bakanı
rüt ür.
MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayıTapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bak a nlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarına ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartlan harmevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personeld e n Milli Emlak Uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere 7181 sayılı Kanunun yayımlandığ ı 10 /7/20 19 tarihinden itibarebeş  yıl i sinde iki defa yapılacak özel uzmanlık s ınavı ile bu smavı kazanan personelin ataıunalarına ilişkin usul ve esas la rı düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Dişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine dayamla rak hazırlanmıştı r.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
 1. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 2. Genel Müdür: Milli Emlak Genel Müdürünü ,
 3. Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü , ç) Sınav: Milli Emlak Uzmanlığı özel sınavmı,

ifade eder.

Duyuru
MADDE 4- (1) Atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konulan, sınav usulü, sınav tarihi, son başvuru tarihi vb. konular yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur.

Sınava giriş şartları
MADDE 5- (1) Sınava giriş şaıtları şunlardır;
 1. Genel Müdürlük merkez veya milli emlak tra kadrolarında bulunmak (diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevli olanlar dahil) ,
 2. Sınav tarihi itibayla Genel Müdürlük merkez veya milli emlak taşra kadrolarında en az üç yıl rev yapmış olmak,
 3. Sınav tarihi itibarıyla son üç yıl içind e uyarına ve kınama hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
ç) En az dört yıllık lisans itimi veren fakülteler veya bunlara denkliği Yükseğretim Kurulu tarafmdan kabul edilen yurt içindeki veya yurt şındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru ve cleğerlendirme
MADDE 6- (1) Yapılacak duyuru üzerine sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, birimleri aracılığı ile başvuru yaparlar.
 1. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarm da sınava katıimaları mümkündür.
 2. Yapılan başvuruların Personel Genel Müdürlüğünce incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıdığı belirlenenlere ilişkin liste Bakanlık İnternet sitesinde ilan edilir.
 
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 7- (1) Sınav Kurulu; atamaya yetkili amırın onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, biri Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkadüzeyinde üç personel ile bir Çevre ve Şehircilik Uzınarn olmak üzere, beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından üç kişi daha smav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla sınavı kurulu kurulabilir.
  1. Sınav Kurulu; sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların son uçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.
  2. Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri PersonelGenel Müdürğü tarafından yürütülü r.
Sınav usulü
MADDE 8- (1) Sınav; yazılı ve sözsınav şeklinde iki aşama olarak yapılır.
Yazılı sınav
MADDE 9- (l) Yazılı sınav, sınav kurulunca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğret im kurumlarından birine yaptırılabilir.
 1. Yazılı sınav konulan şunlardır;
 1. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşki latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığa ilişkin hükümleri.
 2. 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
 3. 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın.
ç) 19/4/2012 tarihli ve 6292  sayılı  Orman  Köylülerinin  Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlaşına Çıkarılan Yerlerin Değerlenclirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun.
 1. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya hukuku hükümleri.
 2. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 3. 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.
 4. 22/12/193 4 ta rihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.
ğ) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.
 1. 3/5/ l 985 tarihli ve 3194sayılı İmar Kanunu.
ı) 14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 1. İdare hukukunun temel esasları.
 1. 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında netmelik.
 1. Sınavda, ilanda yer verilmek şaıtıyla birinci fıkrada beliıtilen konulara ilişkin alt
mevzuat düzenlemelerine de yer verilebilir.
Sözlü sınav
MADDE 10- (1) Yazılı sınavdan, yüz tam puan üzer inden en az yetmiş puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar ve sözsınava katılmaya hak kazanırla r. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözsınavın yeri ve tarihi Bakanlık İnternet sayfasında duymulur. Adaylara başka herhangi bir suretle bildirim yapılmaz.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının reve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandınlığı,
 4. Genel kültürü ve genel yeteneği,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıkğı,
 
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş oldu ğ u puanların aritmetik oıtalaması alınarak personelin sözsınav puanı tespit edilir ve en az yetm iş puan ala nlar sözlü s mavdan başa rılı olmuş sayılırlar.

Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 11- (1) Yazılı ve söz sınav notlarının aritmetik oıtalaması sınav başarı puanını oluşturur.
 1. Sınav başarı puaen yüksek adaydan başlamak üzere sıra lam a yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ancak bu şek ilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş sayılan son sıradaki adayla aynı puanı  alan  adayların  bulunması halinde, aynı puanı ala n adaylardan sırasıyla;
 1. Hizmet süresi fazla olanlara,
 2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, öncelik tanınır.
 1. Başarı puanının yetmiş ve üzerinde olmas ıra lamaya giremeyen adaylar için birinci ve ikinci sınavda müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 12- (1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz n içinde sınav kurulu tarafından Bakanlık İnte rnet sitesinde ilan edilir. İlgililer gerekçelerini belirtmek suretiyle sına v sonuçların a, ilan tarihinden itibaren beş iş günü erisinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. Yapılacak itiraz başv urula, ilgi sine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(2) Yazılı sınavlarda it iraz sonucu, sınav kuru lunca hatalı olduğu sonucuna va rılan sorular iptal- ed ilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. '.· '

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 13- (1) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başasız olanların belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Personel Genel Müdürlüğünce saklaııır.
Atama esasları
MADDE 14- (1) Atamaya hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğün teklifi üze rine ihtiyaç duyulan yerlere Personel Genel Müdürlüğünce milli emlak uzmanı olarak atanırlar.
 1. z konusu adaylardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici revli olarak çaşanların geçici görevleri, çalıştıklakurumun muvafakati aranmaks ızın sonlandırılır.
 2. Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımad ıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı  beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştm lmış olanların, reve iade edilinceye kadar atamaları yapılma z.


Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esaslarla ilgili olarak doğacak tereddütlerin gideıilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürür lük
MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanı onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Usul ve Esas lara ilişkin hükümle ri Çevre ve Şehircilik Bakanı
rüt ür.
MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayıTapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bak a nlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarına ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartlan harmevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personeld e n Milli Emlak Uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere 7181 sayılı Kanunun yayımlandığ ı 10 /7/20 19 tarihinden itibarebeş  yıl i sinde iki defa yapılacak özel uzmanlık s ınavı ile bu smavı kazanan personelin ataıunalarına ilişkin usul ve esas la rı düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Dişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine dayamla rak hazırlanmıştı r.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
 1. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 2. Genel Müdür: Milli Emlak Genel Müdürünü ,
 3. Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü , ç) Sınav: Milli Emlak Uzmanlığı özel sınavmı,

ifade eder.

Duyuru
MADDE 4- (1) Atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konulan, sınav usulü, sınav tarihi, son başvuru tarihi vb. konular yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur.

Sınava giriş şartları
MADDE 5- (1) Sınava giriş şaıtları şunlardır;
 1. Genel Müdürlük merkez veya milli emlak tra kadrolarında bulunmak (diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevli olanlar dahil) ,
 2. Sınav tarihi itibayla Genel Müdürlük merkez veya milli emlak taşra kadrolarında en az üç yıl rev yapmış olmak,
 3. Sınav tarihi itibarıyla son üç yıl içind e uyarına ve kınama hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
ç) En az dört yıllık lisans itimi veren fakülteler veya bunlara denkliği Yükseğretim Kurulu tarafmdan kabul edilen yurt içindeki veya yurt şındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru ve cleğerlendirme
MADDE 6- (1) Yapılacak duyuru üzerine sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, birimleri aracılığı ile başvuru yaparlar.
 1. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarm da sınava katıimaları mümkündür.
 2. Yapılan başvuruların Personel Genel Müdürlüğünce incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıdığı belirlenenlere ilişkin liste Bakanlık İnternet sitesinde ilan edilir.
 
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 7- (1) Sınav Kurulu; atamaya yetkili amırın onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, biri Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkadüzeyinde üç personel ile bir Çevre ve Şehircilik Uzınarn olmak üzere, beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından üç kişi daha smav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla sınavı kurulu kurulabilir.
  1. Sınav Kurulu; sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların son uçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.
  2. Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri PersonelGenel Müdürğü tarafından yürütülü r.
Sınav usulü
MADDE 8- (1) Sınav; yazılı ve sözsınav şeklinde iki aşama olarak yapılır.
Yazılı sınav
MADDE 9- (l) Yazılı sınav, sınav kurulunca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğret im kurumlarından birine yaptırılabilir.
 1. Yazılı sınav konulan şunlardır;
 1. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşki latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığa ilişkin hükümleri.
 2. 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
 3. 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kamın.
ç) 19/4/2012 tarihli ve 6292  sayılı  Orman  Köylülerinin  Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlaşına Çıkarılan Yerlerin Değerlenclirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun.
 1. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya hukuku hükümleri.
 2. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 3. 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.
 4. 22/12/193 4 ta rihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.
ğ) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.
 1. 3/5/ l 985 tarihli ve 3194sayılı İmar Kanunu.
ı) 14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 1. İdare hukukunun temel esasları.
 1. 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında netmelik.
 1. Sınavda, ilanda yer verilmek şaıtıyla birinci fıkrada beliıtilen konulara ilişkin alt
mevzuat düzenlemelerine de yer verilebilir.
Sözlü sınav
MADDE 10- (1) Yazılı sınavdan, yüz tam puan üzer inden en az yetmiş puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar ve sözsınava katılmaya hak kazanırla r. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözsınavın yeri ve tarihi Bakanlık İnternet sayfasında duymulur. Adaylara başka herhangi bir suretle bildirim yapılmaz.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının reve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandınlığı,
 4. Genel kültürü ve genel yeteneği,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıkğı,
 
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş oldu ğ u puanların aritmetik oıtalaması alınarak personelin sözsınav puanı tespit edilir ve en az yetm iş puan ala nlar sözlü s mavdan başa rılı olmuş sayılırlar.

Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 11- (1) Yazılı ve söz sınav notlarının aritmetik oıtalaması sınav başarı puanını oluşturur.
 1. Sınav başarı puaen yüksek adaydan başlamak üzere sıra lam a yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ancak bu şek ilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş sayılan son sıradaki adayla aynı puanı  alan  adayların  bulunması halinde, aynı puanı ala n adaylardan sırasıyla;
 1. Hizmet süresi fazla olanlara,
 2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, öncelik tanınır.
 1. Başarı puanının yetmiş ve üzerinde olmas ıra lamaya giremeyen adaylar için birinci ve ikinci sınavda müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 12- (1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz n içinde sınav kurulu tarafından Bakanlık İnte rnet sitesinde ilan edilir. İlgililer gerekçelerini belirtmek suretiyle sına v sonuçların a, ilan tarihinden itibaren beş iş günü erisinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. Yapılacak itiraz başv urula, ilgi sine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(2) Yazılı sınavlarda it iraz sonucu, sınav kuru lunca hatalı olduğu sonucuna va rılan sorular iptal- ed ilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. '.· '

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 13- (1) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başasız olanların belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Personel Genel Müdürlüğünce saklaııır.
Atama esasları
MADDE 14- (1) Atamaya hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğün teklifi üze rine ihtiyaç duyulan yerlere Personel Genel Müdürlüğünce milli emlak uzmanı olarak atanırlar.
 1. z konusu adaylardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici revli olarak çaşanların geçici görevleri, çalıştıklakurumun muvafakati aranmaks ızın sonlandırılır.
 2. Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımad ıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı  beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştm lmış olanların, reve iade edilinceye kadar atamaları yapılma z.


Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esaslarla ilgili olarak doğacak tereddütlerin gideıilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürür lük
MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanı onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Usul ve Esas lara ilişkin hükümle ri Çevre ve Şehircilik Bakanı
rüt ür.


Bu haber 81 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum