Gençlik ve Spor Bakanlığı en az 70 Puanla Spor Uzman Yardımcısı Alacak !

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı en az 70 Puanla Spor Uzman Yardımcısı Alacak !
Editör: Memur Ol
06 Ocak 2021 - 07:50

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU


Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

 
 1. ÖĞRENİM DALLARINA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI VE KPSS PUAN TÜRLERİ
 

Grup

Öğrenim Dalları

Kontenjan
KPSS Puan Türü

1. Grup

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi programlarından mezun olmak

5

KPSS P4

2. Grup
Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarından mezun olmak

10
KPSS P23 KPSS P29 KPSS P39

3. Grup

Üniversitelerin en az dört yıllık beden eğitimi ve spor öğretimi veren Fakülte ve Yüksekokul programlarından mezun olmak

10

KPSS P3
 
 1. YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 1. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 3. ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
 5. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
 
 1. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) – 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
 2. Adaylar IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
 3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 1. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 2. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 3. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
 4. İlan edilen kontenjanlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kontenjan gruplarından sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilecektir.
 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
 2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),
 3. KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu sureti 4- Yazılı özgeçmiş,
5- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına, adli sicil kaydı bulunmadığına, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. (Yazılı beyana ilişkin hususlar dilekçe şeklinde yazılarak adaylar tarafından imzalanacak ve sisteme yüklenecektir.)
 
 1. YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
  1. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
  2. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı puanı 70’tir.
  3. 2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağırılacaktır.
  4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla her bir grup için en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağırılacaktır.
  5. Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular yöneltilecektir. Genel kültür ve genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için ayrı ayrı sorulacaktır.
  6. Yazılı sınavın Bakanlığımızca yapılması veya başka bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde yazılı sınava dair kılavuz Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ayrıca yayımlanacaktır.
 
  1. Gruplara göre sınav konuları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
YARIŞMA SINAVI ANA ve ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONULARI ANA BAŞLIKLAR
SIRA
ALT KONULAR
1. Grup2. Grup3. Grup

GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2T.C Anayasası
3Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
4Türkçe Dil Bilgisi
5Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis Programları


MESLEKİ ALAN BİLGİSİ
65237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
75018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
82577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
96698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  
102886 sayılı Devlet İhale Kanunu  
114721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
126098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
136245 sayılı Harcırah Kanunu  
144734 sayılı Kamu İhale Kanunu  
153628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  
164483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  
174688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu  
184857 sayılı İş Kanunu 
193289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
20351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu 
215102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun 
226222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
231 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölümü)
242942 sayılı Kamulaştırma Kanunu  
252004 sayılı İcra ve İflas Kanunu  
266328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
274982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu  
283071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun  
295442 sayılı İl İdaresi Kanunu  
30Siyaset Bilimi  
31Yönetim Bilimleri  
32Yönetim Hukuku  
 
 33Türk Siyasi Hayatı  
34Mikro İktisat  
35Makro İktisat  
36Türkiye Ekonomisi  
37İşletme Yönetimi  
38Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Giderleri, Borçları)  
39Bütçe  
40Maliye Politikası  
41Genel Muhasebe  
42Çalışma Ekonomisi  
43Spor Bilimine Giriş  
44Spor Psikolojisi  
45Spor Sosyolojisi  
46Spor Tarihi  
47Spor Fizyolojisi  
48Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım  
49Temel Antrenman Bilimi  
50Sporda Öğretim Yöntemleri  
51Spor Hukuku  
52Sporda Yönetim ve Organizasyon  
 
  1. Sözlü sınavda adaylar;
   1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
   2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
   3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
   4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
   5. Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
   6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
  1. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yarışma sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
  2. Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınavın yeri ve tarihi ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sözlü sınavın yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  3. Yazılı sınavda 70 puan ve üzerinde puan almış olmak tek başına sözlü sınava çağırılmak için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
  4. Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
  5. Sözlü sınav esnasında yarışma sınavı komisyonunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
  6. Adaylar sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
  7. Sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 
 1. YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA İŞLEMLERİ
 1. Yarışma Sınavı başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 
 1. Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından en yüksek Yarışma Sınavı başarı puanı alan adaydan başlamak suretiyle, her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
 2. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 3. Yarışma Sınavı sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.
 4. Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.
 5. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere yarışma sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
 6. Yarışma Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
 7. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 
 1. İTİRAZLAR
 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, her bir sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
 2. Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
 
 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 1. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 2. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 
 1. İLETİŞİM
 
Yazışma Adresi:Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim:GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

 

Bu haber 56 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum