Reklam

Balıkesir Üniversitesi KPSS-B ile 27 Personel Alımı İlanı Yayınladı !

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşıla nacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/ 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suret iyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 31 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi KPSS-B ile 27 Personel Alımı İlanı Yayınladı !
Editör: Memur Ol
20 Mart 2021 - 06:14
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşıla nacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06.06.1978  tarihli ve 7/ 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suret iyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 31 adet sözleşmeli per sonel alınacaktır.
 
POZİSYON KODU

POZİSYON

ADET

NİTELİKLER

BÜTÇE BİRİM İ
 
001

Eczacı


1       Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
 • KPSS şartı aranmamaktadır.

Özel Bütçe
 
 
 002
003
Hemşire
Hemşire

 
 • Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
ıs
 
* 2020 KPSS/P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
 • Kamu veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olmak .
 • Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
2020 KPSS/P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
1
*Kamu veya Özel Hastanelerde en az 5 yıl hemodiyaliz hemşiresi olarak çalışmış olmak.
*Sağlık      Bakanlığından     onaylı      Hemodiyaliz      Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
özel Bütçe
 
 
 004
Hemşire

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
5       • 2020 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
 • Kamu veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olmak.
Özel Bütçe
 

 
 005
Hemşire

 
 • Ortaöğretim Kurum larının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
1       * 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde KVC Ameliyathane Hemşiresi olarak en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
 


 
 006
Hemşire

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
1       • 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde KVC Yoğun Bakım hemşir esi olarak en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
 

007

Ebe

3
 • Yükseköğretim Kurum larının Ebelik Lisans Program ından mezun olmak.
 • 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Sağlık Bakanlığından onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı UyguIayıcı Sert·fı ı·k  asına sah 'ıp oI  mak  .
 • Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimini almış olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde soru mlu ebe/hemşire olarak en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
..
Ozel Bütçe


008


Sağlık Teknikeri


1
 
 • Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. ·
 • 2020 KPSS/P93 puan türünden 75 ve üzer i puan almış olmak.


Özel Bütçe


009

Sağlık Teknikeri


1
 • Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım önlisans programı mezunu olmak.
 • 2020 KPSS/P93 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olma k.


Özel Bütçe

010

Diğer Sağlık Per soneli

1
 • Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi laboratuvar  Teknisyenliğilümü mezunu olmak.
 • 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
 • Sağlık Bakanlığı onaylı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertikasına sahip olmak.
 • Patoloji alanında HPV PCR Cihazı kullanıcı eğitimi katılım belgesine sahip olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

Özel Bütçe011Diğer Sağlık Persone li
1
 
 • Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.
 • 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
 • Kamu veya özel hastanelerde en az 5 l çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet M emurları Kanununun 48. maddesinin (Al bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
 1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla bir likte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirt ilen pozisyon sayısından fazla olması
durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
 1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 2. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 3. Başvuracak adayların durumunun ; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/ B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmes i veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kara ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek tara flı feshetmeleri halinde, fesih tari hinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
 4. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
 
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadecebirine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını il anın resm i gazetede yayımlandığı tar ihten itibaren  on beş  gün içinde  (mesasaati bitimine kadar) Balıkesir Üniversites i Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan  COVID- 19  salgını  nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır . Süres i içerisinde yapılmayan yada eksik belge ilyapılan  bvurular  ilfakveya  İnternet  üzerinden yapılacak başvurular leme alınmay acaktır.
BAŞVURUDA İSTENiLEN BELGELER:
 1. - Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. Diploma fotokopi si (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
 5. Başvurulan unvanda isteniyor ise tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
 
 1. SGK pr im günl erini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLEMSİ VE SONUÇLAR!:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekil belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle  en geç 10  (on) iş günü içerisinde  Üniversitemizin  htt p:/ / www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecekt ir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir .
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İLETİŞİM :
O 26 6 612 14 00 Dahili
Mail Adresi


: 101422-101454 -101455-101418
: [email protected]
 
Bu haber 1852 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum