Reklam

Ayasofya Camii'ne Sürekli İşçi Alımı İlanı Yayınlandı!

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge \1üdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usu l ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır.

Ayasofya Camii'ne Sürekli İşçi Alımı İlanı Yayınlandı!
Editör: Memur Ol
20 Mart 2021 - 06:03
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel :\1:üdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ ALMI İLANI

Genel M1üdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge \1üdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usu l ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancılann Türkiye ' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamam lamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliği ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millı savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk , zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartlan taşımak,
 5. Erkek aday lan n as ke rlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenli k kurumundan emeklilik , yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
 9. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
 10. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR
 1. En az ilk öğret im en fazla ön lisans mezunu olmak,
 2. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,
 3. İlk başvuru tarihind en önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak .

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1) Başvurular , Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İnternet sitesi üzerinde n 22-26 Mart 2021 tarihl eri arasında ele ktronik ortamda yapılacakt ır.

:\'OTER KURA İŞLEMLERİ YERLEŞTİRME VE SO'.\'UÇLARI DUYURULMASI
 1. Türkiye Kurumu (İŞKLR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 05.04.2021 günü saat 10:00 ' da İstanbul Vakıflar 1. Bölge \1üdürlüğünde gerçekleştirilece kti r. Adaylar Covid-1 9 sa lgın ı se bebiyle kuranın yapılacağı salona alınmayacaktır. Kura çekimi tarihi ve ye rinde değişiklik olması durumunda Genel Vlüdürlüğümüzün İnternet adresinde
 
(www.vgm.gov.tr) duyuru lacaktı r.
 
 
 1. No ter tarafından, açık işçi sayıs ının 4 (dört) katı oranında asıl ve aysayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Genel \1üdürlüğümüz İnternet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecekt ir.
 2. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözsınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz İnternet site s inde (www.vgm.gov.tr) ilan edilece k olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esas lar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık sayısınm 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözsınava tabi tutulacaktır.
 4. Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçları n duyurul ması ve
çağrılar Genel Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, herhangi bir yazılı tebliga t yapılmayacak tır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Taksim/ Beyoğl u/İSTA NBUL Tel: O (212) 2518810 Dahili: 7046
Fax: O (212) 243 64 59
 
Bu haber 1272 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum