Reklam

Ayasofya Camii'ne Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayınlandı!

Genel \1 üdürlüğümü z İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ' nun 4' üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan " Sözleş meli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" pozisyonunda toplam 81 sözleşme li personel alınacak tır.

Ayasofya Camii'ne Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayınlandı!
Editör: Memur Ol
20 Mart 2021 - 05:59
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKA LIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ KOR UMA VE GÜVE LİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Genel \1 üdürlüğümü z İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayıDevlet Memurları Kanunu ' nun 4' üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararı   ile  yürürlüğe   konulan " Sözlmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" pozisyonunda toplam 81 sözleşme li personel alınacak tır.

 
UNVANGÖREV YERİSAYI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü56
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü25

GE"EL ŞARTLAR:
 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak,
 2. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön li sans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70  ve  üzeri  puan almış olmak.
 3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 1O uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruştum1ası olumlu sonuç lanmak,
 4. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik  çağına  gelmemiş  olmak,  askerlik  çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmi ş olmak.
 5. Herhangi bir sözleşme li pozisyonda  görev  yapmakta  ikenSözleşmeli  Personel Çalıştırı lmasına İlişkin Esasların Ek l inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlard an sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren l yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecekt ir. Bu hususun sonradan anlaşılma halinde yerleştirmeleri yapı lm ış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
 6. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:
 1. Üniversite lerin en az iki yıllık ön li sans bölümünden mezun olmak,
 2. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.199 1 ve sonraki doğumlular başvurabi lece ktir.)
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye  giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz edecekle rinde belgenin geçerlilik resini n dolmamış olması gerekir.)
 1. Erkeklerde  175  cm,  kadınlarda  165  cm·  den  kısa   boylu  olmamak  ,  (Asıl  listede  yer  alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy- kilo gös terir belge istenecektir.)
 2. Boy  uzun luğun un  san tim etre  cinsinde n  son  iki  rakamı  ile  kilo s;ü   a              aki  fark  20'den
 
fazla veya az olmamak, (Örneğ in ;175 cm boyunda olan bir adya

ın kil6suh 1;17.

5,- 20 = 95' ten
 
fazla, 75-20 =55 ' ten az olmaması gerekmek tedir.)


f(, ..• .·.

;(..;-

\ ,,..,

"_-
 
,..              ',....ı.) .) -
 
ı , .   -
. .

.,,

\ , -
...

.:-:ı ,;  .-,.
1/
 
. ...    .....
 
..    .    :r.·  =-- -  ,,j,ç,   ;.'.t:               I
\     /;'   ........_.. _
 
 1. Görevini yapmaya enge l olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz , iç ve dış mekanda vardiyalı siste mde çalışmaya engel durumu olmamak,

BAŞVUR\; ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
 1. Başvurular , 22 / 03 /202 1 Pazaıtesi günü başlayı  p02/04/2021  Cuma  günü  saa18.00' de sona erecektir.
 2. Başvurular Genel Müdürlüğüm üzün İnternet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle ele ktronik ortamda yapılacaktır.
 3. Adaylar ın başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim  belgesiözel  güvenlik  görevlisi  kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum  belgesini  (erkek  adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir .
 4. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olu p, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayar ak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

YERLEŞTİRıvlE VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların  Ek  2'nci  maddesinin  birinci  fıkrasının (b) bendi kapsam ında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksız ın, 2020 yılında  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı esas alınmak  suretiyle  en  yüksek  puandan  başlanarak alım yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
 2. Kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste belirlenecektir. Asıl kazananlardan hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurm ayan, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlan an, belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu alamayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir .
 3. Adaylardan atanabilmek için;  aşağıdaki  hususları  da  kapsayacak  şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam  teşekküllü  Devlet  hastanelerinden  alınan  sağlık  kurulu  raporu istenecek tir.
  1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2. Nöroloj i: Özel gü venlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3. Göz: Göm1e engeli veya gece körğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizme tini yapmasına engel teşkil  edebilecek işitme kaybı olmamak.
 1. Yan lış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsız lıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 1. Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün İnternet sitesinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞLvl ADRESİ:
Vakıflar Genel \1üdürlüğü Personel Daire Başkan!ığı Tel : (0312) 415 54 61
(0312) 415 51 25
E-posta: personel@ v gm.gov.tr
 
Bu haber 1866 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum